සිංහල

මුස්ලිම් ජනගහන වර්ධනයට බිය වීම වෙනුවට කළ යුතු දේ

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ ලෝක ඉතිහාසය දෙස බැලූ විට වාර්ගික හා ජාතික ජන සංයුතීන් හැමදාමත් වෙනස් වෙමිනුයි තිබුණේ. උදාහරණයකින් බැලුවොත්, අතීත

1 Minute