සිංහල

එරාජ්ටයි පත්තක්කා සෝමෙටයි හිරේ යන්න වුණේ ඇයි?

හම්බන්තොට මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති එරාජ් රවීන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දුට සහ ඔහු සමග අපරාධ ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ වූ ප්‍රේමසිරි පරණමාන හෙවත් පත්තක්කා සෝමෙ

1 Minute