ආණ්ඩුව මුදල් උපයන මාර්ග සඳහා අවතීර්ණ වී සිටින බවට රනිල්ගේ ප්‍රකාශය අල්ලෙ පැලවෙන කෙබරයක්

රට බංකොළොත් වීමට ඉඩ නොදී විදේශ ණය වාරික කලට වෙලාවට ගෙවූ ආණ්ඩුව දැන් මුදල් උපයන මාර්ග සඳහා අවතීර්ණ වී සිටින බව අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ පෙරේදා කුරුණෑගලදී පැවසුවා.

මේණය ගෙවන හැටි ගැන 2019 පෙබරවාරි 11දා දිනමිණ පුවත්පතේ ඇතුළු පිටුවක මුල්ලක පළ වූ මේ ප්‍රවෘත්තිය නුවණින් විමසා බලන්න.

ශ්‍රී ලංකාව ලබා ගත් දෙස් විදෙස් ණය සඳහ‍ා පොලී හ‍ා ව‍ාරික ලෙස මේ වසරේ දී රුපියල් බිලියන 2200 ක් ගෙවීමට ඇතැයි මුදල් හා ජනම‍ාධ්‍ය අ‍ම‍ාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග මහත‍ා ප්‍රකාශ කළේය.

මෙහි ශ්‍රී ලංකාව යයි සඳහන් කළ ද මේ ණය ගන්නේ ශ්‍රී ලංකා රජයයි.

මින් රුපියල් බිලියන 1300ක් ව‍ාරික ලෙසද රු.බි. 900ක් පොලී ලෙසද ගෙවීමට තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව ලබා ගෙන ඇති රුපියල් බිලියන 635 දේශීය ණය හා රුපියල් බිලියන 265 විදේශීය ණය සඳහා ගෙවිය යුතු පොලී මුදල රුපියල් බිලියන 900ක් වේ.

රුපියල් බිලියන 1300 ක් ලබාගත් ණයවල වාරික ලෙස ගෙවීමට ඇත. ඒ අනුව රුපියල් බිලියන 635 ක් ‍දේශීය ණයවලටත් රුපියල් බිලියන 665 ක් විදේශීය ණයවලටත් වාරික ලෙස ගෙවීමට සිදුවන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ලේකම්වරයා පෙන්වා දුන්නේය.

මේ අන්දමට රජය මේ වසරේ ගෙවිය යුතු රුපියල් බිලියන 2200 මුදල ගෙවීමට රුපියල් බිලියන 1270 ක් දේශීය ණය වශයෙන්ද, රුපියල් බිලියන 930 ක් විදේශීය වශයෙන්ද ලබාගැනීමට මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ඉල්ලා සිටි බවද ලේකම්වරයා කීය.

බිලියන් 2200ක් ණය ගෙවන්න ය කියලා බිලියන් 2200ක් ම ණයට ගන්නවා. ඔන්න මිත්‍රවරුනි රජය ණය ගෙවලා සතුටින් සවාරි ගසමින් ඉන්න හැටි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *